- управување
- одржување
- чистење

на станбени и деловни простории

Со нашите услуги ќе добиете

пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи

Да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот!

- пристап до сите заеднички документи
- преглед на извршени услуги
- преглед на материјални трошоци

- поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса

- преглед на вашите платени и не платени фактури
- избор на фактурите кои сакате да ги платите
- елктронско плаќање на вашите фактyри

arrow
arrow
About The JD Chicago

Ваш најдобар сосед !

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

НАШИ УСЛУГИ

Управување

Заедно можеме да бидеме добри домаќини.

Одржување

Одржување на станбените и деловните објекти.

Чистење

Чистење на станбени и деловни објекти.

Уредување

Уредување на околината

 • Управување
 • Одржување
 • Чистење
 • Уредување
 • Ул. "Партизанска" бр.16А
 • Ул. "АСНОМ" бр.10
 • Бул. "Туристичка" бр.4 влез 1
 • Ул. "Даме Груев" Кула 3
 • Ул. "Славеј Планина" бр.16А
 • Бул. "Туристичка" ламела 2/2
 • Бул. "Туристичка" ламела 3/3
 • Бул. "Туристичка" бр.32 влез 1
 • Бул. "Туристичка" бр.12 влез 5
 • Ул. "Партизанска" бр.24 Кула Кеј 1
 • Ул. "Пере Тошев" бр.15 влез 1
 • Ул. "Пере Тошев" бр.15 влез 2
 • Ул. "Пере Тошев" бр.15 влез 3
 • Ул. "Пере Тошев" Б1 влез 1
 • Ул. "Дејан Војвода" бр.45 влез 1
 • Ул. "Дејан Војвода" бр.45 влез 4
 • Ул. "Славеј Планина" бр.48
 • Ул. "Даме Груев" Кула 2
 • Ул. "Димитар Влахов" бр.13
 • Ул. "Димитар Влахов" бр.46
 • Ул. "Ванчо Николески" бр.3 влез 3
 • Ул. "Даме Груев" бр.79
 • Ул. "Туристичка" бр. 54 влез 1
 • Бул. "Македонски Просветители" бб влез 2 (Зграда Пожарна)
 • Ул. "Ванчо Николески" бр.3 влез 1
 • Ул. "Ванчо Николески" бр.3 влез 2
 • Бул. "Туристичка" бр.4 бр.1А
 • Бул. "Туристичка" бр.12 влез 4
 • Бул. "Туристичка" бр. 30 влез 1
 • Бул. "Туристичка" бр.32 влез 2
 • Бул. "Туристичка" бр.71-А влез 1
 • Ул. "Ѓорче Петров" Ламела 3
 • Бул. "Туристичка" бр.99 Ламела Б
 • Ул. "Партизанска" бр.36 влез 1
 • Ул. "Васил Главинов" бр.2 влез 1
 • Ул. "Васил Главинов" бр.2 влез 2
 • Ул. "7-ми Ноември" бр.72
 • Бул. "Туристичка" бр.85 влез 4
 • Бул. "Туристичка" бр.4 влез 3
 • Ул. "Галичица" бр.43 влез 1
 • Бул. "Туристичка" А1 бр.99
 • Ул. "Васил Стефоски" Ламела 2
 • Бул. "Македонски Просветители" бб
 • Ул. "Сатеска" бр.83
 • Ул. "Гоце Делчев" бр.371 влез 4
 • Ул. "Никола Карев" бр.12 влез 4
 • Ул. "Партизанска" бр.76
 • Ул. "Партизанска" бр.76-В
 • Ул. "Даме Груев" Б3 влез 3
 • Ул. "Мирче Ацев" бр.50
 • Ул. "Димитар Влахов" бр.19
 • Ул. "Партизанска" бр.36 влез 1
 • Бул. "Туристичка" бр. 54 влез 1 Ламела 2
 • Бул. "Туристичка" бр.85 влез 4
 • Бул ."Туристичка" бр.4 влез 3
 • Ул. "Васил Стефоски" Лам 2
 • Бул. "Туристичка" А1 БР. 99
 • Бул. "Македонски Просветители" бб
 • Ул. "Сатеска" бр.83
 • Ул. "Гоце Делчев" бр.371 влез 4
 • Ул. "Никола Карев" бр. 12 влез 4
 • Ул. "Партизанска" бр.76
 • Ул. "Партизанска" бр.76-В
 • Ул. "Даме Груев" Б3 влез 3
 • Ул. "Мирче Ацев" бр.50
 • Ул. "Туристичка" бр.4 влез 2
 • Ул. "Партизанска" бр.18 Кула Кеј Гранит
 • Ул. "Партизанска" Ф4
 • Ул. "Дејан Војвода" бб (Објект Гија)
 • Ул. "Даме Груев" Лам Б влез 2
 • Ул. "Партизанска" бр.50
 • Ул. "Ариф Мустафа" Зграда Ц влез 2
 • Ул. "Никола Карев" бр.6
 • Ул. "Туристичка" Лам Ц зграда 99
 • Ул. "Галичица" бр.31 влез 1,2 и 3
 • Ул. "Туристичка" бр.4 влез 4
 • Ул. "Партизанска" Ц10
 • Ул. "Карпош Војвода" бр.39
 • Ул. "Карпош Војвода" бр.48 Лам Б
 • Ул. "Туристичка" бр. 94 влез 1
 • Ул. "Карпош Војвода" бр.48 Лам Ц
 • Ул. "Ванчо Питошески" бр.10 влез 1
 • Ул. "Ванчо Питошески" бр.10 влез 2
 • Ул. "Ванчо Питошески" бр.10 влез 3
 • Ул. "7-ми Ноември" бр.38A
 • Ул. "АСНОМ" Б.Б.
 • Ул. "AСНОМ" бр. 9
 • Ул. "Димитар Влахов"  бр. 9А
 • Бул. "Туристичка" бр. 9А'
 • Населба Рача Б.Б
 • Ул. "Гоце Делчев" бр. 200
 • Бул. "Туристичка" бр. 47-В

Локација - како полесно да не најдете?