- управување
- одржување
- чистење

на станбени и деловни простории

Со нашите услуги ќе добиете

пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи

Да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот!

- пристап до сите заеднички документи
- преглед на извршени услуги
- преглед на материјални трошоци

- поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса

- преглед на вашите платени и не платени фактури
- избор на фактурите кои сакате да ги платите
- елктронско плаќање на вашите фактyри

arrow
arrow
About The JD Chicago

Ваш најдобар сосед !

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

НАШИ УСЛУГИ

Управување

Заедно можеме да бидеме добри домаќини.

Одржување

Одржување на станбените и деловните објекти.

Чистење

Чистење на станбени и деловни објекти.

Уредување

Уредување на околината

 • Управување
 • Одржување
 • Чистење
 • Уредување

Локација - како полесно да не најдете?

Почести прашања

 • Што е надзорен одбор и кои се обврските на надзорниот одбор? +

  Надзорниот одбор е работно тело кое брои од три до седум членови. Членовите во надзорниот одбор се избираат од сопствениците на посебните делови. Пријавувањето за учество во надзорен одбор е на доброволна основа. Во ситуација кога имаме повеќе пријавени кандидати за учество во надзорен одбор, изборот на членовите за во надзорен одбор се врши со гласање.

  Обврски на надзорниот одбор:

  - членовите на надзорниот одбор се собираат повеќе пати во годината , состаноците на надзорниот одбор ги закажува претседателот на надзорниот одбор, известувањата за состанокот на надзорен одбор се поставуваат на огласна табла и до управителот, на состаноците е дозволено присуство и на други сопственици на посебни делови од станбениот објект, записникот од одржаниот состанок се поставува на огласна табла и еден примерок се доставува до управителот

  - надзорниот одбор, ги разгледува предлозите доставени во писмена форма од управителот и сопствениците на посебните делови кои треба да придонесат во подобрување на управувањето, функционирањето и одржувањето на станбениот објект

  - предлог- одлуките кои ќе ги одобри надзорниот одбор се доставуваат на разгледување до сите сопственици на посебни делови и се бара нивно изјаснување по предлог одлуките со потпишување на изјави или по пат на гласање на претходно закажан состанок на сопствениците на посебните делови- надзорниот одбор заедно со управителот го припремаат едно- годишниот и повеќе- годишниот предлог план за одржување на станбениот објект

  - надзорниот одбор има право да ја контролира работата на изведувачите во станбениот објект кои вршат работи поврзани со одржување и работата на управителот.

 • Што е резервен фонд и кој е износот на средствата кои треба да се уплаќаат во резервниот фонд? +

  За да може да се реализираат краткорочните и долгорочните планови за одржување на станбениот објект , потребно е да се формира резервен фонд. Акумулирањето на средства во резервниот фонд ќе се врши преку уплата на парични средстава на сопствениците на посебните делови на посебна трансакциска сметка . Висината на износот на паричните средсва кој треба да се уплаќаат во резервниот фонд, се одредува, во зависност од висината на паричните средства што треба да се соберат и временскиот период за кој треба да се соберат. Износот на паричните средства што треба да се соберат и временскиот интервал за кој треба да се соберат зависи од плановите за одржување на станбениот објект.
 • Што преставува домарот и кои се негови задолженија? +

  Домар е работник кој е вработен во фирма која нуди услуги за тековно одржување на станбени објекти. Од домарот се бара да има општи технички познавања од повеќе области за да може да одговори на потребите за тековно одржување на станбените објекти. Услугата домар треба да понуди: ситни електричарски услуги , ситни браварски услуги, ситни молеро - фарбарски услуги и ракување со машини за уредување на околината на станбениот објект. Домарот треба да води грижа за нормално функционирање на станбениот објект со тоа што ги одстранува неисправностите кои се во негова надлежност. За поголемите неисправност или неисправности кој не се во негова надлежност го известува Управителот кој е должен да обезбеди стручно оспособен изведувач за отстранување на неисправноста.

  Задолженија на домарот се:

  - да врши контрола на исправноста на осветлувањето во заедничките простории (замена на неисправни светилки и прекинувачи, подесување на сензорот за осветлувањето)

  - контрола на водоводната и канализациската мрежа која поминува низ заедничките простории

  - контрола на исправноста на лифтот, домофонот

  - извршување на ситни браварски услуги (поправка или промена на механизмите на влезните врати)

  - ситни молеро - фарбарски услуги

  - уредување на функционалното земјиште кое му припаѓана на станбениот објект (уредување на паркови и зеленило, собирање на паднатите листови од дрвата есенскиот период , чистење на снегот и посипување на сол на пешачките патеки до влезот во станбениот објект)

 • Што е инвестиционо одржување и што спаѓа во инвестиционо одржување? +

  Управителот и надзорниот одбор го припремаат краткорочниот и долгорочниот план за одржување на станбениот објект. Плановите за одржување треба да бидат одобрени од мнозинството на сопственици на посебни делби. Предвиденото одржување на станбениот објект со плановите за одржување спаѓаат во инвестиционо одржување на станбениот објект. За реализацијана инвестиционото одржување се формира резервен фонд во кој се собираат парични средства.
 • Што е сервисерско одржување и што спаѓа во сервисерско одржување? +

  Кога ќе се јават некои неисправности во нормалното функционирање на објектот и кога има потреба од стручна служба за отстранување на неисправноста (пр: дефект на лифтот, дефект на хидрофорната станица, дефект на топлотната станица) или при периодичното одржување е констатирана неисправност и треба да се отстрани таа неисправност,активностите кои се преземаат спаѓаат во сервисерско одржување. Трошоците кои произлегуваат од сервисерското одржување ,сопствениците на посебните делови треба да ги подмират во тековниот месец.
 • Што се подразбира под управување со станбени објекти и кои се основни обврски на управителот? +

  Управувањето преставува спроведување на одлуките кои што ги донесуваат сопствениците на посебние делови од станбениот објект во согласност со Законот за домување , а се однесуваат на подбрување на управувањето , функционирањето и одржувањето на станбениот објект.

  Основни обврски на управителот:

  - управителот е должен да го организира реализирањето на одлуките

  - сите трошоци кои се поврзани со управувањето, функционирањето и одржувањето на станбениот објект, управителот ги распределува на сопствениците на посебните делови

  - управителот се грижи сите сопственици на посебни делови да учествуваат во поделбата на трошоците

  - испраќа опомени до сопствениците кои не го подмируваат навремено својот дел со кој учествуваат во поделба на вкупните трошоци за станбениот објект

  - управителот се грижи за изготвување на краткорочен и долгорочен план за одржување на станбениот објект во соработка со надзорниот одбор и одобрен од мнозинството на сопственици на посебни делови

  - распишува тендер за поголеми инвестициони одржувања, избира изведувач во соработка со надзорниот одбор и врши надзор на работата на изведувачите

  - ја превзема грижата во случај на потреба од итни интерванции да обезбеди изведувач за одстранување на дефектот

  - врши надзор на работата на домарот , чистачката, сервисот за одржување на лифт и други изведувачи

 • Што е тековно одржување и што спаѓа во тековно одржување? +

  Активностите кои се преземаат за одржување на објектот и континуирано се повторуваат во тековниот месец се нарекуваат тековно одржување на објектот. Во тековно одржување на објектот спаѓа внатрешно одржување на заедничките простории опфатено со домарската услуга, уредувањето на околината околу објектот (паркови и зеленило, есенска служба , зимска служба),...
 • Што е периодично одржување и што спаѓа во периодично одржување? +

  Периодично одржување е кога активностите за одржување се повторуваат во точно пропишани временски интервали (секој месец, секој втори месец, на три месец, на шест месеци,еднаш годишно или некој друг временски интервал) и се извршуваат по пропишан план за одржување ( подмачкување, затегнување, подесување, проверка на погонските елементи, проверка на носечките елементи, проверка на исправното функционирање).Кога при периодичното одржување би се констатирале некои неисправности во функционирањето, тогаш отстранувањето на неисправностите спаѓа во сервисерско одржување. Во периодично одржување спаѓа одржувањето на лифтовите и се извршува секој месец, одржување на хидрофорна станица, одржување на топлотна станица,постројки за климатизација и вентилација и др. Трошоците кои произлегуваат од периодичното одржување влегуваат во предвидени трошоци за секој тековен месец.
 • 1