УРБАНСОЛИТЕР

Димитар Влахов 14

(зграда Кјуби)

046/264-801

  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER

15 % попуст на услугата  Управување ќе добијат сите сопственици на посебни делови, кои ќе поднесат барање за електронска достава на фактурата.

Потребно е да го испечатите барањето за е-фактура, да го пополните и оргиналот да го испратите по пошта на адреса:

Урбан Солитер дооел Охрид

ул. Димитар Влахов бр.14

6000 Охрид

(Зграда Кјуби, спрат 2)