Управување со станбени и деловни објекти

Функцијата управител е новитетот кој произлегува од новиот Закон за домување. Фирмата е подготвена за извршување на задолженијата во согласност со Законот и одлуките од Советот на сопственици.

Управување со станбени објекти

Понудувајќи ви стручно и транспарентно управување со сите видови станбени објекти ќе ви овозможиме безгрижен престој во вашиот дом и добро уредена околина.

Управување со деловни објекти

Под наше управување вашиот деловен објект секогаш ќе биде уреден, а вие ќе можете потполно да се посветите на вашите работни обврски.

Управувањето со станбени и деловни објекти ги содржи следните услуги:

Стручно технички услуги

- преглед на објектот и употребливото земјиште и збирање податоци за потребните работни активности за одржување и реновирање

- подготовка на план за одржување на објектот, план со динамика за спроведување на планот за одржување и грижа за спроведување на планот за одржување

- објавување на тендер за поголемите одржувачки работи и собирање на понуди

- издавање на работен налог за малите одржувачки работи

- избор на најдобрите понуди за големите одржувачки работи во согласност со сопствениците на становите и деловните простории

- организација и вршење надзор при извршување на поголеми одржувачки работи

- грижлив избор и вршење надзор на подизведувачите

- грижа за одстранување на дефектите настанати во гарантен рок

- понуда на дежурна служба за интервенциски поправки во тек на 24 часа дневно

- пријавување на настанатите штети во заедничките делови, простории и апарати кои ги обесштетува по основ на договор осигурителната компанија, како и организирање комисиски преглед

- водење на предметите за обесштетување со осигурителната компанија

Организациско административни услуги

- водење евиденција на сопствениците и наемниците на становите и деловните простори во станбените и деловните објекти

- водење на евиденција за сите заеднички делови, простории и апарати

- архивирање на сите документи

- организирање собир на сопственици, информирање и помагање при донесување на одлуки

- координирање и следење на извршувањето на донесените одлуки и известување на сопствениците на становите и деловните простории

- изработување на годишен извештај за управувањето со објектот

- давање информации на сопствениците и поднаемниците на становите и деловните простории

- посредување за податоци на управните служби за потребите за водење регистар на недвижнини

Финансиско сметководствени услуги

- подготвување пресметка на трошоците кои се во согласност со договорот за управување и распределување на трошоците помеѓу сопствениците на посебните делови

- изработка и достава на пресметките

- примање на уплати на сопствениците на посебните делови врз основа на месечна пресметка и плаќање на обврските од договорите склучени со подизведувачите

- предупредување на сопствениците и поднаемниците на становите и деловните простории за неплатените сметки и превземање активности за наплата на неплатените сметки

- припрема на документација за решавање на споровите пред надлежен судски орган

- извршување на книговодствени и финансиско-сметководствени работи

- изработка на Законски предвидени годишни завршни пресметки

- изработување на финансиски извештај за објектот

- во име на сопствениците на становите и деловните простории вршиме склучување на договор за осигурување на објектот и неговите заеднички простории и апарати

- во име на сопствениците на становите и деловните простории вршиме склучување на договор за изведба на работи потребни за редовно одржување во рамките на добиените овластувања

- собирање на средствата за резервниот фонд во согласност со Законот за домување и одлуките на советот на сопствениците

Правни услуги

- застапување на сопствениците на посебните делови во рамките на дадените овластувања пред судските и управните органи

- изработување на договор за меѓусебните правни односи за објектот

- понудување на правна помош и советување за управување со заедничките простории, делови, апарати и околината која и припаѓа на објектот