Чистење на станбени и деловни објекти

Заштедете и време и пари, дозволете ние да работиме за вас. Грижата за хигиената во вашите простории нека биде наша обврска.

Чистење на станбени објекти

Обемот и интензитетот на чистењето на заедничките простории во станбените објекти ги извршуваме договорно.

Палета на услугите што ги нудиме е:

- суво и влажно чистење на скали и ходници

- суво и влажно чистење на влезови и лифтови

- чистење на огради од скали и сите застаклени површини

- чистење на патеки околу станбениот објект

- чистење на одлагалиштето на комунален отпад и околината околу него

Чистење на деловни објекти

Со нашите услуги за чистењето и со грижата за санитарна и тоалетна опрема ви помагаме:

- да заштедите време

- да добиете квалитетна услуга прилагодена на вашите желби и потреби

- да добиете поволно и квалитетно чистење и грижа за вашите простори

Палета на услуги кои ги нудиме:

Санитарии дневно

- празнење на кошеви за отпадоци и нивно носење до контејнери за отпадоци

- поставување на тоалетна хартија, хартиени бришачи, сапуни, освежувачи за воздух

- бришење рачките од вратите и вратите

- чистење огледала, мијалници и плочките на зидовите

- чистење и дезинфекција на WC школки и писоари

- влажно бришење на под

Санитарии месечно

- темелно чистење на врати

- темелно чистење на ѕидна керамика

- чистење на вентилациски решетки

- отстранување на пајажина

- темелно чистење на радијатори

Скали и ходници дневно

- метење и збирање на ѓубрето, празнење на кошевите за отпадоци

- бришење на влезните врати

- влажно бришење на под

- бришење на прашина од површини досегливи за рака и чистење на внатрешни стаклени површини

Скали и ходници месечно

- бришење на штекови и прекинувачи

- отстранување на пајажина

- темелно чистење на радијатори

- темелно чистење на огласни табли и огради

Канцеларии дневно

- празнење на кошеви за отпадоци

- бришење на слободните работни површини (маси, столици и клупи)

- бришење на канцелариски инвентар (работни светилки за на маса, телефони, монитори, компјутерски куќишта, печатари, полици ...)

- бришење на рачките од вратите и вратите

- метење со правосмукалка и влажно чистење на под

Канцеларии месечно

- темелно чистење на вратите

- темелно чистење на надворешноста на канцелариски мебел

- чистење на штековите и прекинувачите

- отстранување на пајажина

- темелно чистење на радијатори

Канцеларии на половина година

- чистење на прозорци (ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВИСОКИ ЗГРАДИ)

Канцеларии годишно

- чистење на светилки (високо монтирани лустери, растери и плафоњерки)

- перење на подните облоги (по посебен договор)

Чистење на дом

Обемот и интензитетот на чистење се извршува врз основа на договор, со кој се опфатени и видот на услугите.

Дел од палетата на услуги се:

- суво и влажно бришење на под

- чистење со правосмукалка

- отстранување на пајажина

- бришење прашина по надворешноста на мебелот, стаклени витрини, полици ...

- бришење прозорци

- бришење на стаклени површини

- чистење на санитарни простории