Уредување на околината

Секој ден вршиме преглед и одржување на хигиената во и околу објектот. Ја одржуваме околината на контејнерите за отпадоци и ги припремаме за одвоз. Организираме пролетно и есенско генерално чистење на околината. Се грижиме за редовно празнење на кошевите за отпадоци. Вршиме навремено чистење на снегот од плочникот пред објектот и патеките околу објектот. Со претходен посебен договоробезбедуваме чистење на снегот на паркинг просторот.

- градинарски работи (одржување на паркови и зеленило)

- уредување на просторот за игра и рекреација

- есенска служба (собирање на паднатите листови)

- зимска служба (чистење на снег и посипување сол)