Барање за е-управител

Изјава:
  • Потврдувам, дека сум запознат со Општите условите за користење електронските медиуми за комуникација со фирмата Урбан Солитер.
  • Потврдувам, дека давам согласност фирмата Урбан Солитер да креира корисничко име и шифра со кои ќе имам пристап до соодветните документи.
  • Потврдувам, дека сум запознат со информацијата дека незаштитена елктронска пошта е небезбеден медиум за пренос на податоци.
  • Потврдувам, дека податоците наведени погоре во барањето се точни .
  • Урбан Солитер го обврзувам, податоците наведени во барањето да ги заштити и употребува во склад со Законот за заштита на лични податоци.
  • полињата со * се задолжителни