Барање за е-фактура

Изјава:
  • Потврдувам, дека сум запознат со Општите условите за користење електронските медиуми за комуникација со фирмата Урбан Солитер.
  • Потврдувам, дека давам согласност фирмата Урбан Солитер во замена за фактурата запишана на хартија да ми испраќа фактура во електронски облик на елктронската адреса спомената погоре во ова барање.
  • Потврдувам, дека сум запознат со информацијата дека незаштитена елктронска пошта е небезбеден медиум за пренос на податоци.
  • Потврдувам, дека податоците наведени погоре во барањето се точни и дека за секоја промена на податоците наведени во барњето навремено ќе биде известен доставувачот на е‐фактурата , во спротивно ги прифаќам сите последици кои ќе произлезат од погрешните податоци.
  • Урбан Солитер го обврзувам, податоците наведени во барањето да ги заштити и употребува во склад со Законот за заштита на лични податоци.
  • Полињата со * се задолжителни