е-Услуги

Упатство за користење на услугата е-Управител

  • пристап до сите заеднички документи
  • преглед на извршени услуги
  • преглед на материјални трошоци 

Упатство за користење на услугата барање за е-Фактура

  • поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса 

Упатство за користење на услугата е-Сметка

  • преглед на вашите платени и не платени фактури
  • избор на фактурите кои сакате да ги платите
  • елктронско плаќање на вашите фактyри