- управување
- одржување
- чистење

на станбени и деловни простории

Со нашите услуги ќе добиете

пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи

Да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот!

- пристап до сите заеднички документи
- преглед на извршени услуги
- преглед на материјални трошоци

- поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса

- преглед на вашите платени и не платени фактури
- избор на фактурите кои сакате да ги платите
- елктронско плаќање на вашите фактyри

arrow
arrow
About The JD Chicago

Ваш најдобар сосед !

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

НАШИ УСЛУГИ

Управување

Заедно можеме да бидеме добри домаќини.

Одржување

Одржување на станбените и деловните објекти.

Чистење

Чистење на станбени и деловни објекти.

Уредување

Уредување на околината

 • Управување
 • Одржување
 • Чистење
 • Уредување

Уредување на околината

Секој ден вршиме преглед и одржување на хигиената во и околу објектот. Ја одржуваме околината на контејнерите за отпадоци и ги припремаме за одвоз. Организираме пролетно и есенско генерално чистење на околината. Се грижиме за редовно празнење на кошевите за отпадоци. Вршиме навремено чистење на снегот од плочникот пред објектот и патеките околу објектот. Со претходен посебен договоробезбедуваме чистење на снегот на паркинг просторот.

- градинарски работи (одржување на паркови и зеленило)

- уредување на просторот за игра и рекреација

- есенска служба (собирање на паднатите листови)

- зимска служба (чистење на снег и посипување сол)

Чистење на станбени и деловни објекти

Заштедете и време и пари, дозволете ние да работиме за вас. Грижата за хигиената во вашите простории нека биде наша обврска.

Чистење на станбени објекти

Обемот и интензитетот на чистењето на заедничките простории во станбените објекти ги извршуваме договорно.

Палета на услугите што ги нудиме е:

- суво и влажно чистење на скали и ходници

- суво и влажно чистење на влезови и лифтови

- чистење на огради од скали и сите застаклени површини

- чистење на патеки околу станбениот објект

- чистење на одлагалиштето на комунален отпад и околината околу него

Чистење на деловни објекти

Со нашите услуги за чистењето и со грижата за санитарна и тоалетна опрема ви помагаме:

- да заштедите време

- да добиете квалитетна услуга прилагодена на вашите желби и потреби

- да добиете поволно и квалитетно чистење и грижа за вашите простори

Палета на услуги кои ги нудиме:

Санитарии дневно

- празнење на кошеви за отпадоци и нивно носење до контејнери за отпадоци

- поставување на тоалетна хартија, хартиени бришачи, сапуни, освежувачи за воздух

- бришење рачките од вратите и вратите

- чистење огледала, мијалници и плочките на зидовите

- чистење и дезинфекција на WC школки и писоари

- влажно бришење на под

Санитарии месечно

- темелно чистење на врати

- темелно чистење на ѕидна керамика

- чистење на вентилациски решетки

- отстранување на пајажина

- темелно чистење на радијатори

Скали и ходници дневно

- метење и збирање на ѓубрето, празнење на кошевите за отпадоци

- бришење на влезните врати

- влажно бришење на под

- бришење на прашина од површини досегливи за рака и чистење на внатрешни стаклени површини

Скали и ходници месечно

- бришење на штекови и прекинувачи

- отстранување на пајажина

- темелно чистење на радијатори

- темелно чистење на огласни табли и огради

Канцеларии дневно

- празнење на кошеви за отпадоци

- бришење на слободните работни површини (маси, столици и клупи)

- бришење на канцелариски инвентар (работни светилки за на маса, телефони, монитори, компјутерски куќишта, печатари, полици ...)

- бришење на рачките од вратите и вратите

- метење со правосмукалка и влажно чистење на под

Канцеларии месечно

- темелно чистење на вратите

- темелно чистење на надворешноста на канцелариски мебел

- чистење на штековите и прекинувачите

- отстранување на пајажина

- темелно чистење на радијатори

Канцеларии на половина година

- чистење на прозорци (ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВИСОКИ ЗГРАДИ)

Канцеларии годишно

- чистење на светилки (високо монтирани лустери, растери и плафоњерки)

- перење на подните облоги (по посебен договор)

Чистење на дом

Обемот и интензитетот на чистење се извршува врз основа на договор, со кој се опфатени и видот на услугите.

Дел од палетата на услуги се:

- суво и влажно бришење на под

- чистење со правосмукалка

- отстранување на пајажина

- бришење прашина по надворешноста на мебелот, стаклени витрини, полици ...

- бришење прозорци

- бришење на стаклени површини

- чистење на санитарни простории

Управување со станбени и деловни објекти

Функцијата управител е новитетот кој произлегува од новиот Закон за домување. Фирмата е подготвена за извршување на задолженијата во согласност со Законот и одлуките од Советот на сопственици.

Управување со станбени објекти

Понудувајќи ви стручно и транспарентно управување со сите видови станбени објекти ќе ви овозможиме безгрижен престој во вашиот дом и добро уредена околина.

Управување со деловни објекти

Под наше управување вашиот деловен објект секогаш ќе биде уреден, а вие ќе можете потполно да се посветите на вашите работни обврски.

Управувањето со станбени и деловни објекти ги содржи следните услуги:

Стручно технички услуги

- преглед на објектот и употребливото земјиште и збирање податоци за потребните работни активности за одржување и реновирање

- подготовка на план за одржување на објектот, план со динамика за спроведување на планот за одржување и грижа за спроведување на планот за одржување

- објавување на тендер за поголемите одржувачки работи и собирање на понуди

- издавање на работен налог за малите одржувачки работи

- избор на најдобрите понуди за големите одржувачки работи во согласност со сопствениците на становите и деловните простории

- организација и вршење надзор при извршување на поголеми одржувачки работи

- грижлив избор и вршење надзор на подизведувачите

- грижа за одстранување на дефектите настанати во гарантен рок

- понуда на дежурна служба за интервенциски поправки во тек на 24 часа дневно

- пријавување на настанатите штети во заедничките делови, простории и апарати кои ги обесштетува по основ на договор осигурителната компанија, како и организирање комисиски преглед

- водење на предметите за обесштетување со осигурителната компанија

Организациско административни услуги

- водење евиденција на сопствениците и наемниците на становите и деловните простори во станбените и деловните објекти

- водење на евиденција за сите заеднички делови, простории и апарати

- архивирање на сите документи

- организирање собир на сопственици, информирање и помагање при донесување на одлуки

- координирање и следење на извршувањето на донесените одлуки и известување на сопствениците на становите и деловните простории

- изработување на годишен извештај за управувањето со објектот

- давање информации на сопствениците и поднаемниците на становите и деловните простории

- посредување за податоци на управните служби за потребите за водење регистар на недвижнини

Финансиско сметководствени услуги

- подготвување пресметка на трошоците кои се во согласност со договорот за управување и распределување на трошоците помеѓу сопствениците на посебните делови

- изработка и достава на пресметките

- примање на уплати на сопствениците на посебните делови врз основа на месечна пресметка и плаќање на обврските од договорите склучени со подизведувачите

- предупредување на сопствениците и поднаемниците на становите и деловните простории за неплатените сметки и превземање активности за наплата на неплатените сметки

- припрема на документација за решавање на споровите пред надлежен судски орган

- извршување на книговодствени и финансиско-сметководствени работи

- изработка на Законски предвидени годишни завршни пресметки

- изработување на финансиски извештај за објектот

- во име на сопствениците на становите и деловните простории вршиме склучување на договор за осигурување на објектот и неговите заеднички простории и апарати

- во име на сопствениците на становите и деловните простории вршиме склучување на договор за изведба на работи потребни за редовно одржување во рамките на добиените овластувања

- собирање на средствата за резервниот фонд во согласност со Законот за домување и одлуките на советот на сопствениците

Правни услуги

- застапување на сопствениците на посебните делови во рамките на дадените овластувања пред судските и управните органи

- изработување на договор за меѓусебните правни односи за објектот

- понудување на правна помош и советување за управување со заедничките простории, делови, апарати и околината која и припаѓа на објектот

Одржување на станбените и деловните објекти

За да можете нормално да ги користите заедничките простории, делови и апарати во станбените и деловните објекти потребно е одржување на техничката исправност на истите. Во договорените рокови и квалитетно ги извршуваме сите одржувачки работи, кои заедно со станарите сме ги предвиделе во годишниот план за одржување.

Тековни - редовни одржувања

- поправка на малите неисправности во заедничките делови, простории и апарати (врата, сензори, домофони, лифтови, светилки, алармни уреди и др.)

- надзор на функционалноста на противпожарната опрема, топлотната станица, водоводната инсталација и канализација

- надзор на употребата на заедничките простории и по потреба координација со повластени претставници

- преглед на објектот, по потреба планирање на потребните одржувачки работи и реновирања.

Периодично - серисно одржување

Сервисните работи опфаќаат периодичен стручен надзор на работењето и отстранување на дефектот и по потреба заменување на апаратите

- лифтовите за луѓе и лифтовите за товар

- топлотните и хидрофорните станици

- системите за климатизација и вентилација

Големината на работите за одржување на објектите ги донесуваат сопствениците сами, пришто им нудиме стручна помош.

Генерално одржување - реновирање

Се грижиме за целосно реновирање на вашите објекти: од идеја, преку нацрт до изведба.

- нудиме целосен инжинеринг при реновирањето

- советуваме во поглед на техничкото извршување на реновирањето

- припремаме предлог на средствата и вршиме збирање на финансиските средства

- го избираме најповолниот изведувач

- вршиме надзор над работите поврзани со реновирањето

Одржување на станови и деловни простории

На сите наши станари им обезбедуваме брза помош при работи поврзани со одржување и реновирање на станови, мали и големи поправки во становите. Решение за сите мали и големи работи на едно место

- столарски работи

- водо-инсталатерски работи

- електро-инсталатерски работи

- градбени работи (рушење, ѕидање, малтерисување)

- керамичарски работи

- молерски работи

- стручна и техничка помош

Локација - како полесно да не најдете?

Почести прашања

 • Што е надзорен одбор и кои се обврските на надзорниот одбор? +

  Надзорниот одбор е работно тело кое брои од три до седум членови. Членовите во надзорниот одбор се избираат од сопствениците на посебните делови. Пријавувањето за учество во надзорен одбор е на доброволна основа. Во ситуација кога имаме повеќе пријавени кандидати за учество во надзорен одбор, изборот на членовите за во надзорен одбор се врши со гласање.

  Обврски на надзорниот одбор:

  - членовите на надзорниот одбор се собираат повеќе пати во годината , состаноците на надзорниот одбор ги закажува претседателот на надзорниот одбор, известувањата за состанокот на надзорен одбор се поставуваат на огласна табла и до управителот, на состаноците е дозволено присуство и на други сопственици на посебни делови од станбениот објект, записникот од одржаниот состанок се поставува на огласна табла и еден примерок се доставува до управителот

  - надзорниот одбор, ги разгледува предлозите доставени во писмена форма од управителот и сопствениците на посебните делови кои треба да придонесат во подобрување на управувањето, функционирањето и одржувањето на станбениот објект

  - предлог- одлуките кои ќе ги одобри надзорниот одбор се доставуваат на разгледување до сите сопственици на посебни делови и се бара нивно изјаснување по предлог одлуките со потпишување на изјави или по пат на гласање на претходно закажан состанок на сопствениците на посебните делови- надзорниот одбор заедно со управителот го припремаат едно- годишниот и повеќе- годишниот предлог план за одржување на станбениот објект

  - надзорниот одбор има право да ја контролира работата на изведувачите во станбениот објект кои вршат работи поврзани со одржување и работата на управителот.

 • Што е резервен фонд и кој е износот на средствата кои треба да се уплаќаат во резервниот фонд? +

  За да може да се реализираат краткорочните и долгорочните планови за одржување на станбениот објект , потребно е да се формира резервен фонд. Акумулирањето на средства во резервниот фонд ќе се врши преку уплата на парични средстава на сопствениците на посебните делови на посебна трансакциска сметка . Висината на износот на паричните средсва кој треба да се уплаќаат во резервниот фонд, се одредува, во зависност од висината на паричните средства што треба да се соберат и временскиот период за кој треба да се соберат. Износот на паричните средства што треба да се соберат и временскиот интервал за кој треба да се соберат зависи од плановите за одржување на станбениот објект.
 • Што преставува домарот и кои се негови задолженија? +

  Домар е работник кој е вработен во фирма која нуди услуги за тековно одржување на станбени објекти. Од домарот се бара да има општи технички познавања од повеќе области за да може да одговори на потребите за тековно одржување на станбените објекти. Услугата домар треба да понуди: ситни електричарски услуги , ситни браварски услуги, ситни молеро - фарбарски услуги и ракување со машини за уредување на околината на станбениот објект. Домарот треба да води грижа за нормално функционирање на станбениот објект со тоа што ги одстранува неисправностите кои се во негова надлежност. За поголемите неисправност или неисправности кој не се во негова надлежност го известува Управителот кој е должен да обезбеди стручно оспособен изведувач за отстранување на неисправноста.

  Задолженија на домарот се:

  - да врши контрола на исправноста на осветлувањето во заедничките простории (замена на неисправни светилки и прекинувачи, подесување на сензорот за осветлувањето)

  - контрола на водоводната и канализациската мрежа која поминува низ заедничките простории

  - контрола на исправноста на лифтот, домофонот

  - извршување на ситни браварски услуги (поправка или промена на механизмите на влезните врати)

  - ситни молеро - фарбарски услуги

  - уредување на функционалното земјиште кое му припаѓана на станбениот објект (уредување на паркови и зеленило, собирање на паднатите листови од дрвата есенскиот период , чистење на снегот и посипување на сол на пешачките патеки до влезот во станбениот објект)

 • Што е инвестиционо одржување и што спаѓа во инвестиционо одржување? +

  Управителот и надзорниот одбор го припремаат краткорочниот и долгорочниот план за одржување на станбениот објект. Плановите за одржување треба да бидат одобрени од мнозинството на сопственици на посебни делби. Предвиденото одржување на станбениот објект со плановите за одржување спаѓаат во инвестиционо одржување на станбениот објект. За реализацијана инвестиционото одржување се формира резервен фонд во кој се собираат парични средства.
 • Што е сервисерско одржување и што спаѓа во сервисерско одржување? +

  Кога ќе се јават некои неисправности во нормалното функционирање на објектот и кога има потреба од стручна служба за отстранување на неисправноста (пр: дефект на лифтот, дефект на хидрофорната станица, дефект на топлотната станица) или при периодичното одржување е констатирана неисправност и треба да се отстрани таа неисправност,активностите кои се преземаат спаѓаат во сервисерско одржување. Трошоците кои произлегуваат од сервисерското одржување ,сопствениците на посебните делови треба да ги подмират во тековниот месец.
 • Што се подразбира под управување со станбени објекти и кои се основни обврски на управителот? +

  Управувањето преставува спроведување на одлуките кои што ги донесуваат сопствениците на посебние делови од станбениот објект во согласност со Законот за домување , а се однесуваат на подбрување на управувањето , функционирањето и одржувањето на станбениот објект.

  Основни обврски на управителот:

  - управителот е должен да го организира реализирањето на одлуките

  - сите трошоци кои се поврзани со управувањето, функционирањето и одржувањето на станбениот објект, управителот ги распределува на сопствениците на посебните делови

  - управителот се грижи сите сопственици на посебни делови да учествуваат во поделбата на трошоците

  - испраќа опомени до сопствениците кои не го подмируваат навремено својот дел со кој учествуваат во поделба на вкупните трошоци за станбениот објект

  - управителот се грижи за изготвување на краткорочен и долгорочен план за одржување на станбениот објект во соработка со надзорниот одбор и одобрен од мнозинството на сопственици на посебни делови

  - распишува тендер за поголеми инвестициони одржувања, избира изведувач во соработка со надзорниот одбор и врши надзор на работата на изведувачите

  - ја превзема грижата во случај на потреба од итни интерванции да обезбеди изведувач за одстранување на дефектот

  - врши надзор на работата на домарот , чистачката, сервисот за одржување на лифт и други изведувачи

 • Што е тековно одржување и што спаѓа во тековно одржување? +

  Активностите кои се преземаат за одржување на објектот и континуирано се повторуваат во тековниот месец се нарекуваат тековно одржување на објектот. Во тековно одржување на објектот спаѓа внатрешно одржување на заедничките простории опфатено со домарската услуга, уредувањето на околината околу објектот (паркови и зеленило, есенска служба , зимска служба),...
 • Што е периодично одржување и што спаѓа во периодично одржување? +

  Периодично одржување е кога активностите за одржување се повторуваат во точно пропишани временски интервали (секој месец, секој втори месец, на три месец, на шест месеци,еднаш годишно или некој друг временски интервал) и се извршуваат по пропишан план за одржување ( подмачкување, затегнување, подесување, проверка на погонските елементи, проверка на носечките елементи, проверка на исправното функционирање).Кога при периодичното одржување би се констатирале некои неисправности во функционирањето, тогаш отстранувањето на неисправностите спаѓа во сервисерско одржување. Во периодично одржување спаѓа одржувањето на лифтовите и се извршува секој месец, одржување на хидрофорна станица, одржување на топлотна станица,постројки за климатизација и вентилација и др. Трошоците кои произлегуваат од периодичното одржување влегуваат во предвидени трошоци за секој тековен месец.
 • 1