- управување
- одржување
- чистење

на станбени и деловни простории

Со нашите услуги ќе добиете

пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи

Да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот!

- пристап до сите заеднички документи
- преглед на извршени услуги
- преглед на материјални трошоци

- поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса

- преглед на вашите платени и не платени фактури
- избор на фактурите кои сакате да ги платите
- елктронско плаќање на вашите фактyри

arrow
arrow
About The JD Chicago

Ваш најдобар сосед !

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

НАШИ УСЛУГИ

Управување

Заедно можеме да бидеме добри домаќини.

Одржување

Одржување на станбените и деловните објекти.

Чистење

Чистење на станбени и деловни објекти.

Уредување

Уредување на околината

 • Управување
 • Одржување
 • Чистење
 • Уредување
 1. За да можете да ја користите услугата е-Сметка, мора да испратите Барање за е-Фактура (барање за електронска достава на фактурите)
 2. Сите корисници со испраќање на Барање за е-Фактура, ќе добијат на својата електронската адреса, корисничко име и лозинка.
 3. Во менито е-Услуги, со избор на копчето е-Сметка, влегувате на страна, каде пишува ,,Добредојдовте на Вашата е-Сметка 20˝ , треба да се внесат корисничко име и лозинка, што сте ги добиле на вашета електронска адреса и го избирате копчето за најава.
 4. Со успешно извршена најава влегувате на страна каде имате преглед на сите ваши фактури (платени и не платени).
 5. Од овде имате можност:
 • да ја платите фактурата која сте ја избрале,
 • да ја погледнете содржината на фактурата,
 • да ја превземите фактурата,

Локација - како полесно да не најдете?