УРБАНСОЛИТЕР

Димитар Влахов 14

(зграда Кјуби)

046/264-801

  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER

Ваш најдобар сосед !

 

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

Наша Цел

Станбениот фонд во Македонија долги години се наоѓа во криза. Како резултат на тоа се влошени условите за нормално живеење. Ќе ги наброиме само најосновните проблеми:

- неосветлени влезови, ходници и скали

- уништени влезни врати и поштенски сандачиња

- неисправни лифтови

- скршени прозорци

- ходници испишани со графити

Сите си посакуваме да можеме без чувство на страв да се вратиме во подоцните часови. Да ги избегнеме средбите со непознати луѓе во темните влезови. Нашата пошта да не ја собираме по целиот влез. Кога во рацете имаме товар си помислуваме, ах да работеше лифтот.

Ние ќе ви помогнеме за да го вратите вистинскиот изглед, сигурноста и топлината на вашата зграда. Основањето на фирма за управување со станбени објекти е последица на најновите случувања и промени во областа на домувањето. Нашата главна цел е да ја добиеме довербата на станарите, да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот.